doi: 10.15389/agrobiology.2013.4.93eng

UDC 636.39:591.111

PROTEIN AND ENERGY METABOLISM IN KID GOATS OF DIFFERENT GENOTYPES IN ARMENIA

G.Yu. Marmaryan

National Agrarian University of Armenia,
74, ul. Teryana, Erevan, 0009 Republic of Armenia,
e-mail: gmarmaryan@gmail.com

Received September 30, 2012

Hybridization between local and imported animals is used in the Republic of Armenia to increase the milk productivity in goats. In submountain conditions of Armenia the author studied the age dynamics of biochemical tests in the blood of local and crossbred F1 goats, obtained from crossing with imported alpine goats, during their early postnatal ontogenesis. The pronounced changes in studied parameters were detected as during transition kid goats from milky feeding period to supplementary crude and mixed feed, as during the period of physiological reformation of organism (pubescence). The differences between local animals and the F1 become more apparent at the pubertal period. The activity of blood enzymes in local kid goats was higher in crossbred goats, which, in turn, have an advantage on protein metabolism. To one year age, the difference between local and crossbred animals was practically minimal.

Keywords: goat, crossbred, glutamine, urea, adenosindeaminase.

 

Full article (Rus)

 

REFERENCES

1. Tenlibaeva A.S. Ovtsy, kozy, sherstyanoe delo, 2012, 1: 74-76.
2. Kazartsev V.V., Ratoshnyi A.N. Zootekhniya, 1986, 3: 323-330.
3. Kudrin A.G. Fermenty krovi i prognozirovanie produktivnosti molochnogo skota [Blood enzymes and prediction of dairy productivity in cattle]. Michurinsk, 2006.
4. Masterskikh D.G. Khozyaistvenno poleznye priznaki, sostav i tekhnologicheskie svoistva moloka koz zaanenskoi porody v zavisimosti ot vozrasta. Kandidatskaya dissertatsiya [Valuable traits, and milk composition and technological parameters in Zaanen goat depending on age. PhD Thesis]. Moscow, 2004.
5. Bulatov A.S. Konstitutsional'nye, produktivnye i nekotorye biologicheskie osobennosti zaanenskikh koz raznykh laktatsii. Kandidatskaya dissertatsiya [Constitution, productivity and some biological peculiarities of Zaanen at different lactation. PhD Thesis]. Stavropol', 2004.
6. Silakova A.I., Trush G.P., Yavilyakova A. Voprosy meditsinskoi khimii, 1962, 5: 538-542.
7. Tobacco A., Meiattini F., Moda E., Tazli P. Simplified enzymatic/colorimetric serum urea nitrogen determination. Clin. Chem., 1979, 25: 336-337.
8. Archibald R. Method for determination of creatinin. J. Biol. Chem., 1962, 237: 612-615.
9. Scopes R.K. Determination of LDG activity. J. Biochem., 1977, 161: 253-263.
10. Chaney A., Marbach E. Determination of ADA activity. J. Clin. Shem., 1961, 8: 130-132.
11. Segal H., Beatic D.S., Hopper Y. Spectrophotometric method for determination of ALT activity. J. Biol. Shem., 1962, 6: 1914-1920.
12. Shiio J., Mori M., Ozac H. Spectrophotometric method for determination of AST activity. J. Biol. Chem., 1982, 46(6): 2967-2977.
13. Filippovich Yu.B., Egorova T.A., Sevast'yanova G.A. Kolichestvennoe opredelenie belka po metodu Louri. Praktikum po obshchei biokhimii [General chemistry: Practical works]. Moscow, 1975: 75-76.
14. Graph Pad. inStat version 3,0 for Windows. The inStat guide to choosing and interpreting statistical tests. San Diego, USA, 1998-1999.
15. Duvanova E.A. Formirovanie estestvennoi rezistentnosti i produktivnosti ovets razlichnykh genotipov. Kandidatskaya dissertatsiya [Natural resistance and productivity in different sheep genotypes. PhD Thesis]. Voronezh, 2006.
16. Voronin E.S., Petrov A.M. Immunologiya [Immunology]. Moscow, 2002.
17. Marmaryan G.Yu. Aktual'nye voprosy veterinarnoi biologii, 2011, 10(2): 3-6.
18. Marmaryan G.Yu. Ovtsy, kozy, sherstyanoe delo, 2012, 1: 80-82.
19. Harem I.S., Karada S.E., Kocak Harem M., Atakisi E. Determination of adenosine deaminase and acid alpha naphthyl acetate esterase enzyme activity of Kilis goats. J. Anim. Vet. Adv., 2009, 8(4): 630-633.
20. Rodriges L.F.S., Freire G.H., Vale M.R. Multiple iso-forms of caprine adenosine deaminase. Israel J. Vet. Med., 2000, 55(4): 135-138.
21. Rodina I.V. Azotistyi obmen i myasnaya produktivnost' bychkov cherno-pestroi porody pri raznykh istochnikakh kormovogo belka v ratsione. Kandidatskaya dissertatsiya [Nitrogen exchange and meat productivity in Black-and-White bulls on rations with different protein sources. PhD Thesis]. Borovsk, 2008.
22. Marmaryan G.Yu., Kamalyan R.G. Vozrastnaya dinamika ryada pokazatelei azotistogo obmena v myshechnykh tkanyakh koz v usloviyakh Armenii. Biologicheskii zhurnal Armenii, 2011, 3: 86-89.
23. Marmaryan G.Yu., Kamalyan R.G. Agronauka (Erevan), 2011, 1-2: 111-114.

back