doi: 10.15389/agrobiology.2013.1.87eng

UDC 635.64:631.522/.524:58.084:535.243.2

REFLECTION SPECTRA OF TOMATO FRUITS, MARKED BY DIFFERENT COLOURATION GENES AND THEIR USE IN BREEDING

E.D. Zhuzha1, D.A. Vyrodov1A.P. Vyrodova2

1T.G. Shevchenko Nistreana State University,
107-118, ul. 25 October, Tiraspol, MD-3300 Republica Moldoveneasca Nistreana
e-mail: dav1@idknet.com;
2Nistreana Research Institute of Agriculture,
50, ul. Mira, Tiraspol, MD-3300 Republica Moldoveneasca Nistreana
e-mail: pniish@yandex.ru

Received February 17, 2010

The possibility of the use of spectral crooked reflections (SCR) of surface of tomato fruit for estimation and selection of sorts with high contents of pigment, defining coloration of fruit was studied. The objects of the studies were of the samples of tomato with gene of coloration of fruit: r, t, hp, gs, gf, BmoB, Bmo+B, bmo+B presented in homo- and heterozygous state (F1 hybrid), and the Carmine (bb mo+Bmo+B) as a standard sample with red fruits. It was shown, that the use in breeding of the fixation and analysis methods of SCR fruit's surface both in different and identical genetically sorts and also hybrids, obtained by crossing of these sorts, is quite efficiently. Instead of fixation of SCR during the estimation and the selection of breeding form the authors suggest using the optical color filter or the visual photoelectric photometry.

Keywords: tomatoes, fruits, reflection spectra, pigments, tomato color genes.

 

Full article (Rus)

 

REFERENCES

1. Zhuchenko  A.A. Strategiya adaptivnoi intensifikatsii sel'skogo khozyaistva (kontseptsiya) [Strategy for adaptive intensification of agriculture (a concept)]. Pushchino, 1994.
2. Merzlyak  M.N.,  Gitelson  A.A.,  Chivkunova  O.B.,  Rakitin  V.Yu. Non-destructive optical detection of leaf senescence and fruit ripening. Physiolоgia Plantarum, 1999, 106: 135-141.
3. Solovchenko  A.E.,  Chivkunova  O.B.,  Merzlyak  M.N.,  Reshetnikova  I.V. Fiziologiya Rastenii, 2001, 48: 801-808.  
4. Merzlyak  M.N.,  Gitel'son  A.A.,  Chivkunova  O.B.,  Solovchenko  A.E., Pogosyan  S.I. Fiziologiya Rastenii, 2003, 50(5): 785-792.
5. Vasil'chuk  N.S. Selektsiya i Semenovodstvo, 2004, 4: 7-10.
6. Kubyshev  V.A.,  Nikulin  V.I.,  Garshin  V.S. et al. Sposob opredeleniya stepeni spelosti plodov i semyan. A.s. № 1033066 SSSR A 01 G 7/00/№ 330334444/30-15. Zayavl. 11.06.81. Opubl. 07.08.83, Byul. № 29, 1983, № 29 [Method to estimate fruit and seed ripening. A.S. № 1033066 SSSR А 01 G 7/00/№ 330334444/30-15. Application 11.06.81. Published 07.08.83, Bul. № 29, 1983].
7. Watada  A.E.,  Norris  K.H.,  Worthington  J.T.,  Massie  D.R. Estimation of chlorophyll and carotinoid contents of whole tomato by light absorbance technique. J. Food Sci., 1976, 41(2): 329-332.
8. Zhuchenko  A.A.,  Andryushchenko  V.K.,  Korol'  M.M.,  Korochkina  S.K.,
Tyarina  V.S.,  Medvedev  V.V.,  Vyrodova  A.P.,  Didenko I.V.,  Syrovatskaya  A.P.,  Nesterov  V.S.,  Korol' A.B.,  Nyutin  YU.I.,  Vyrodov  D.A.,  Maslova  N.F.,  Ivanova  G.S.,  Dobryanskii V.A.,  Grat i  V.G. Izmenchivost' i nasledovanie khozyaistvenno tsennykh priznakov u tomatov [Variability and inheritance of valuable traits in tomato]. Kishinev, 1973.
9. Gould  W.A. Tomato production, processing and quality evaluation. Westport, Connecticut, 1974.
10. Zhuchenko A.A. Genetika tomatov [Genetics of tomato plants]. Kishinev, 1973.
11. Zhuchenko A.A.,  Andryushchenko  V.K.,  Balashova  N.N.,  Korol'  M.M.,
Grati  V.G.,  Sokova  S.A.,  Anyukhovskaya  G.A. Kompleksnaya otsenka genofonda roda LycopersiconTourn. v usloviyakh oroshaemogo zemledeliya Moldavii [Integrated estimation of Lycopersicon Tourn. gene pool under irrigation in Moldavia]. Kishinev, 1973.
12. Kuzemenskii  A.V.  Vіsnik Ukraїns'kogo tovaristva genetikіv і selek-tsіonerіv, 2008, 6(1): 65-72.
13. Vyrodova  A.P. Izmenchivost' i nasledovanie soderzhaniya karotinoidov v plodakh tomatov. Kandidatskaya dissertatsiya [Variability and inheritage of carotene content in tomatoes. PhD Thesis]. Tiraspol', 1976.

back