doi: 10.15389/agrobiology.2013.1.102eng

UDC 633.111«321»:581.145.1:631.527.5

FEATURES OF BLOSSOMING IN SPRING SOFT WHEAT LINES, ISOLATED WITH THE USE OF DISTANT HYBRIDIZATION

V.S. Rubets, M.V. Yaltonskaya, V.V. Pyl'nev

K.A. Timiryazev Russian State Agrarian University,
49, ul. Timiryazevskaya, Moscow, 127550 Russia,
e-mail: selection-pole@timacad.ru

Received February 1, 2011

The authors studied the features of blossoming in late generations of distant hybrid of spring soft wheat obtained by crossing Triticum aestivum L. and T. timopheevii Zhuk. They determined the fertility of pollen, the size of anther, the grain setting in plants with different blossom type and also at the isolation of ear. It was shown, that second chasmogamy in wheat distant hybrids does not depend on fertility of pollen and size of anther. The chasmogamal plants have more high variability of determinants in comparison with normally blossoming ones; they are characterized by lesser setting of grain in ear and lesser mass of grain. The isolation of chasmogamal ears at the blossom phase results in the reduction of setting but does not influence the size of grain. The influence of mother sort of soft wheat on a degree of second open blossoming of distant hybrids was revealed.

Keywords: distant hybrids in wheat, secondary hasmogamy blossoming, pollen fertility, grain setting in spike.

 

Full article (Rus)

 

REFERENCES

1. Gorin A.P. Biologiya tsveteniya i estestvennoi gibridizatsii u pshenitsy. Doktorskaya  dissertatsiya [Biology of flowering and natural hybridization in wheat. DSc Thesis].  Moscow, 1950.
2. Chebotar'  A.A.,  Chelak  V.R.,  Moshkovich  A.M.,  Arkhipenko  M.G. Embriologiya zernovykh, bobovykh i ovoshche-bakhchevykh vozdelyvaemykh rastenii [Embryology of cereals, legumes, vegetable and melon crops]. Kishinev, 1987.
3. Yachevskaya  G.L.,  Ivanova  S.V.,  Naumov  A.A. Osobennosti meioza pri otdalennoi gibridizatsii [Peculiarities of meiosis under distant hybridization]. Moscow, 1990.
4. Tsitogenetika pshenitsy i ee gibridov [Cytogenetics of wheat and wheat hybrids]. Moscow, 1971.
5. Kozlovskaya  V.F. Introgressivnaya gibridizatsiya vidov roda Triticum L. Avtoreferat doktorskoi dissertatsii [Introgressive hybridization of Triticum L. species. DSc Thesis]. Novosibirsk, 1994.
6. Davoyan  R.O. Ispol'zovaniegenofondadikorastushchikhsorodicheivuluchsheniimyagkoipshenitsy (Triticum aestivum L.). Avtoreferat doktorskoi dissertatsii [Involvement of the gene pool of wild relatives to improve soft wheat (Triticum aestivum L.). DSc Thesis]. Krasnodar, 2006.
7. Obukhova  L.V.,  Budashkina E.B.,  Ermakova  M.F.,  Kalinina N.P., Shumnyi V.K. SelskokhozyaistvennayaBiologiya [AgriculturalBiology], 2008, 5: 38-42.
8. Skurygina  N.A. Trudy po prikladnoi botanike, genetike i selektsii, 1989, 128: 21-32.
9. Ukhinova  E.P. Selektsionno-geneticheskaya otsenka razlichnykh form pshenitsy, poluchennykh metodom otdalennoi gibridizatsii. Kandidatskaya dissertatsiya [Breeding and genetic estimation of different wheat forms originating from distant hybridization. PhD Thesis]. Moscow, 2009.
10. Ukhinova  E.P.,  Pyl'nev  V.V.,  Rubets  V.S. Izv. TSKHA, 2009, 2: 131-138.
11. Pausheva  Z.P. Praktikum po tsitologii rastenii. 4-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe [Plant Cytolofy; Practical Works]. Moscow, 1988.
12. Pukhal'skii  V.A.,  Solov'ev  A.A.,  Badaeva  E.D.,  Yurtsev  V.N. Praktikum po tsitologii i tsitogenetike rastenii [Plant cytology and cytogenetics: practical works]. Moscow, 2007.
13. Dospekhov  B.A. Metodika polevogo opyta [Methods of field trails]. Moscow, 1973.

back