doi: 10.15389/agrobiology.2013.1.26eng

UDС 631.522/.524:575.167:51-76

MATHEMATICAL MODELLING IN PLANT BREEDING. I. THEORETICAL BASIS OF GENOTYPES IDENTIFICATION ON THEIR PHENOTYPES DURING SELECTION IN SEGREGATING GENERATIONS

I.M. Mikhailenko, V.A. Dragavtsev

Agrophysical Research Institute, Russian Academy of Agricultural Sciences,
14, Grazhdanskii prosp., St. Petersburg, 196220 Russia,
e-mail: ilya.mihailenko@yandex.ru

Received August 22, 2011


The authors presented the formalized theory for identification of genotypes on phenotypes in modern breeding technologies. As a base the authors proposed the mathematical models of «genotype—environment» interaction, for which they solves an inverse informational problem during the estimation of sizes of no observed action of seven genetic-physiological system on selected quantitative traits to be improved.

Keywords: genotypes, phenotypes, mathematical models, identification, breeding technologies, genetic-physiological systems, evaluation.

 

Full article (Rus)

Full text (Eng)

REFERENCES

1. Mikhailenko  I.M.,  Dragavtsev  V.A. Selskokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology], 2010, 3: 31-34.
2. Dragavtsev  V.A. Botanicheskii Zhurnal, 1966, 7: 939-946.
3. D'yakov  A.B.,  Dragavtsev  V.A. Algoritmy ekologo-geneticheskoi inventarizatsii genofonda i metody konstruirovaniya sortov sel'skokhozyaistvennykh rastenii po urozhainosti, ustoichivosti i kachestvu (metodicheskie rekomendatsii, novye podkhody) /Pod redaktsiei V.A. Dragavtseva [Algorithms of Ecology-Genetic Inventory of Gene Pool and Methods of Development Crop Varieties for Productivity, Resistance and Quality: Guidelines and New Approaches. V.A. Dragavtsev (ed.)]. St. Petersburg, 1994: 22-47.
4. Mendel  G. Versuche uber Pflanzen Hybriden. Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brunn, 1865, 4: 3-47.
5. Wright  S. The genetics of quantitative variability. Quantitative inheritance. Edinburh, 1950, London, 1952.
6. Dragavtsev  V.A.,  Litun  P.P.,  Shkel'  N.M.,  Nechiporenko  N.N.  Doklady AN SSSR, 1984, 274(3): 720-723.
7. Kocherina  N.V.,  Dragavtsev  V.A. Vvedenie v teoriyu ekologo-geneticheskoi organizatsii kolichestvennykh priznakov rastenii i teoriyu selektsionnykh indeksov [Introduction into the Theory of Ecological and Genetic Organization of Quantitative Traits of Plants and the Theory of Selection Indices]. St. Petersburg, 2008.
8. Chesnokov  Yu.V.,  Pochepnya  N.V.,  Berner  A.,  Lovasser  U.,  Goncharova  E.A.,  Dragavtsev  V.A. Doklady Akademii Nauk (RAN), 2008, 418, 5: 1-4.
9. Dragavtsev  V.A. Ekologo-geneticheskii skrining genofonda i metody konstruirovaniya sortov sel'skokhozyaistvennykh rastenii po urozhainosti, ustoichivosti, kachestvu, (novye podkhody) [Ecology-Genetic Screening of Plant Gene Pool and Methods of Creating  Varieties of Agricultural Plants on Productivity, Resistance, and Quality: New Approaches]. St. Petersburg, 1998: 25.
10. Milen'kii  A.V. Klassifikatsiya signalov v usloviyakh neopredelennosti [Classification of Signals in Uncertainty Conditions]. Moscow, 1975.
11. Pugachev  V.S. Teoriya veroyatnostei i matematicheskaya statistika [Probability Theory and Mathematical Statistics]. Moscow, 1979.

back